Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van kracht voor al onze aanbiedingen en overeenkomsten met betrekking tot de levering van diensten en/of producten door In Petto.

1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen geldig als ze schriftelijk zijn vastgelegd en gelden uitsluitend voor de specifieke overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben. Het gebruik van Algemene Voorwaarden van de andere partij wordt hierbij uitdrukkelijk afgewezen, tenzij wij schriftelijk instemmen met hun toepassing.

1.3 Indien een of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. In dat geval zullen wij samen met de opdrachtgever in overleg treden om nieuwe bepalingen overeen te komen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen, waarbij het oorspronkelijke doel en de strekking zoveel mogelijk behouden blijven.

1.4 Als er zich situaties voordoen die niet in deze Algemene Voorwaarden zijn geregeld of als er onduidelijkheid bestaat over de uitleg van een of meer bepalingen, dan zullen we handelen in lijn met de bedoeling van deze bepalingen.

1.5 Als wij op sommige momenten niet strikt toezien op de naleving van deze voorwaarden, betekent dit niet dat we afstand doen van ons recht om de strikte naleving ervan in andere gevallen te eisen. Deze voorwaarden blijven te allen tijde van kracht.

Artikel 2. Offertes

2.1 Onze offertes zijn geldig gedurende een periode van 30 dagen, tenzij anders vermeld in de offerte zelf. Alle offertes van In Petto zijn gebaseerd op de informatie die tijdens de voorbereidende gesprekken is verstrekt en die wij als juist beschouwen.

2.2 Wij zijn niet gebonden aan onze offertes als het voor de opdrachtgever duidelijk is dat de offerte, of een deel daarvan, een duidelijke fout of vergissing bevat.

2.3 Als de aanvaarding van de offerte afwijkt van het aanbod in de offerte, zelfs op kleine punten, zijn wij niet gebonden aan de afwijkende aanvaarding. De overeenkomst komt dan niet tot stand volgens de voorwaarden van de afwijkende aanvaarding, tenzij wij anders aangeven.

2.4 Een prijsopgave voor verschillende onderdelen verplicht ons niet om een deel van de opdracht uit te voeren tegen een evenredig deel van de opgegeven prijs. Onze aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 3. Prijzen

3.1 De prijzen die wij vermelden, zijn exclusief btw en andere overheidsheffingen, evenals eventuele kosten die voortvloeien uit de overeenkomst, waaronder reis- en verblijfkosten, verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

3.2 Wij behouden ons te allen tijde het recht voor om ons tarief of de prijs aan te passen, zonder dat de opdrachtgever de overeenkomst om die reden mag ontbinden. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als de prijsstijging het gevolg is van wettelijke verplichtingen of voortvloeit uit een onverwachte stijging van kosten zoals grondstoffen en lonen, of om andere redenen die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

Artikel 4. Inschakeling van derden

4.1 Wij behouden ons het recht voor om bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derde partijen.

4.2 Als wij van plan zijn om derde partijen in te schakelen bij de uitvoering van de opdracht, zullen we dit in principe alleen doen met de goedkeuring van de opdrachtgever.

Artikel 5. Uitvoering van de opdracht

5.1 Als er een termijn is afgesproken voor bepaalde werkzaamheden of levering van goederen, dan is deze termijn niet strikt bindend. Als de afgesproken termijn om welke reden dan ook wordt overschreden, geeft dit de opdrachtgever niet automatisch recht op schadevergoeding, opzegging van de overeenkomst, of opschorting van zijn verplichtingen jegens ons.

5.2 We zullen ons uiterste best doen om de overeenkomst uit te voeren op basis van de beste kennis en vaardigheden die op dat moment beschikbaar zijn volgens de geldende professionele normen.

5.3 Als we of door ons ingeschakelde derden werkzaamheden uitvoeren op de locatie van de opdrachtgever of een door de opdrachtgever aangewezen locatie, moet de opdrachtgever kosteloos zorgen voor de nodige faciliteiten. Alle kosten die de opdrachtgever in dit verband maakt, zowel intern als door het inschakelen van derden, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

5.4 De opdrachtgever zorgt ervoor dat alle gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, tijdig aan ons worden verstrekt. Als de benodigde gegevens niet tijdig worden verstrekt, hebben wij het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en eventuele extra kosten als gevolg van de vertraging in rekening te brengen volgens onze gebruikelijke tarieven. De uitvoeringstermijn begint pas nadat de opdrachtgever de benodigde gegevens heeft verstrekt. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste of onvolledige verstrekte gegevens.

5.5 Als tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat aanpassingen of aanvullingen nodig zijn voor een goede uitvoering, zullen we samen met de opdrachtgever overleggen om de overeenkomst aan te passen. Als deze wijzigingen de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst veranderen, kan dit leiden tot aanpassingen in de prijs en de uitvoeringstermijn. We zullen hierover tijdig een prijsopgaaf doen.

5.6 Als de overeenkomst wordt gewijzigd, wordt deze wijziging pas uitgevoerd nadat de opdrachtgever hiermee heeft ingestemd en akkoord is gegaan met de nieuwe prijs en andere voorwaarden.

5.7 We kunnen een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren als dit invloed heeft op de aard, omvang of kwaliteit van onze werkzaamheden of geleverde goederen.

5.8 Als de opdrachtgever in gebreke blijft bij het nakomen van zijn verplichtingen jegens ons, is hij aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade die daardoor aan onze kant ontstaat, zonder dat dit ons in gebreke stelt.

Artikel 6. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

6.1 We hebben het recht om de uitvoering van onze verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden als de opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet op tijd nakomt, als er omstandigheden zijn die ons redelijke gronden geven om te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen, als de opdrachtgever heeft gevraagd om zekerheid te stellen voor de nakoming van zijn verplichtingen en deze zekerheid niet wordt gegeven of onvoldoende is, of als de vertraging aan de zijde van de opdrachtgever ervoor zorgt dat wij niet langer kunnen verwachten dat we de overeenkomst onder de oorspronkelijke voorwaarden zullen nakomen.

6.2 We hebben ook het recht om de overeenkomst te ontbinden als zich omstandigheden voordoen waardoor de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk is, of als er andere omstandigheden zijn die redelijkerwijs vereisen dat de overeenkomst niet in stand wordt gehouden.

6.3 Als we de overeenkomst ontbinden, worden onze vorderingen op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Als we de uitvoering van onze verplichtingen opschorten, behouden we ons het recht voor om onze wettelijke en contractuele rechten uit te oefenen.

6.4 Als de opdrachtgever de overeenkomst opzegt, hebben we recht op vergoeding van gederfde inkomsten en eventuele extra kosten als gevolg van de vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst, tenzij de opzegging te wijten is aan omstandigheden die aan ons zijn toe te schrijven.

6.5 Als de opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, hebben we het recht om de overeenkomst onmiddellijk te ontbinden zonder enige verplichting tot schadevergoeding van onze kant. De opdrachtgever is in dat geval wel verplicht tot schadevergoeding of vergoeding.

6.6 Als we de overeenkomst tussentijds opzeggen, zullen we in overleg met de opdrachtgever zorgen voor de overdracht van nog uit te voeren werkzaamheden aan derde partijen, tenzij de opzegging aan de opdrachtgever te wijten is. Als de overdracht extra kosten met zich meebrengt, zullen deze aan de opdrachtgever worden doorberekend.

6.7 In geval van liquidatie, surseance van betaling of faillissement, beslaglegging, schuldsanering of andere omstandigheden waardoor de opdrachtgever niet meer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, hebben we het recht om de overeenkomst onmiddellijk op te zeggen of te annuleren, zonder enige verplichting tot schadevergoeding van onze kant.

6.8 Als de opdrachtgever een geplaatste opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, worden de werkzaamheden, bestelde of gereedgemaakte goederen, evenals aan- en afvoerkosten en de gereserveerde arbeidstijd integraal aan de opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij anders bepaald in artikel 10 van deze voorwaarden.

6.9 Als we niet kunnen nakomen vanwege omstandigheden die bij het sluiten van de overeenkomst niet bekend waren, hebben we het recht om de overeenkomst zodanig aan te passen dat uitvoering mogelijk wordt.

6.10 We hebben het recht om de nakoming van onze verplichtingen op te schorten als we, als gevolg van veranderingen in omstandigheden die bij het sluiten van de overeenkomst niet te verwachten waren en buiten onze invloedssfeer liggen, tijdelijk verhinderd zijn om onze verplichtingen na te komen.

6.11 Als we tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst, leidt dit niet tot restitutie van de overeengekomen prijs of schadevergoeding. We zullen redelijke inspanningen leveren om alsnog deugdelijk na te komen, zonder extra kosten in rekening te brengen.

Artikel 7. Overmacht

7.1 We zijn niet verplicht om aan onze verplichtingen jegens de opdrachtgever te voldoen als we worden gehinderd door omstandigheden die buiten onze schuld liggen en die niet op grond van de wet, een rechtshandeling of algemeen aanvaarde normen voor onze rekening komen.

7.2 Onder overmacht verstaan we, naast wat in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle onvoorziene externe oorzaken waardoor we niet in staat zijn om onze verplichtingen na te komen. Hieronder vallen bijvoorbeeld ziekte van een medewerker van In Petto die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de opdracht, en onvoldoende aanmeldingen voor trainingen. We hebben ook het recht om overmacht in te roepen als de omstandigheid die nakoming van de overeenkomst verhindert, optreedt nadat we onze verplichting hadden moeten nakomen.

7.3 Tijdens de periode van overmacht kunnen we de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Als deze periode langer duurt dan twee maanden, hebben beide partijen het recht om de overeenkomst te ontbinden, zonder de verplichting tot schadevergoeding aan de andere partij.

7.4 Als we tijdens de overmacht al gedeeltelijk aan onze verplichtingen hebben voldaan of dat nog kunnen doen, en dit gedeelte zelfstandige waarde heeft, hebben we het recht om dit gedeelte apart in rekening te brengen. De opdrachtgever is verplicht deze factuur te betalen alsof het een aparte overeenkomst betreft.

7.5 In geval van overmacht zullen we redelijke inspanningen leveren om de opdrachtgever, indien gewenst, van een alternatieve oplossing te voorzien.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1 Als wij aansprakelijk zijn, is onze aansprakelijkheid beperkt zoals in dit artikel is uiteengezet.

8.2 We zijn niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die is ontstaan doordat we zijn uitgegaan van onjuiste of onvolledige gegevens die namens de opdrachtgever zijn verstrekt.

8.3 Als we aansprakelijk zijn voor enige schade, is onze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag van de opdracht, of het gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

8.4 We zijn alleen aansprakelijk voor directe schade en sluiten alle andere vormen van aansprakelijkheid uit, inclusief gevolgschade, letsel- en bedrijfsschade, en alle andere vormen van schade, ongeacht hoe deze worden genoemd.

8.5 We zijn nooit aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade als gevolg van bedrijfsstilstand, kosten als gevolg van een veroordeling in proceskosten, rente- en/of vertragingsschade, en schade als gevolg van vrijblijvende informatie of adviezen die niet uitdrukkelijk deel uitmaken van de schriftelijke overeenkomst.

Artikel 9. Vrijwaring

9.1 We zullen nooit verder aansprakelijk zijn jegens derden voor schade die ontstaat bij de uitvoering van de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, dan de aansprakelijkheid die we hebben jegens de opdrachtgever.

9.2 De opdrachtgever zal ons volledig vrijwaren tegen verdere aansprakelijkheid en zal in haar overeenkomsten met derden waar mogelijk een vergelijkbare vrijwaring ten behoeve van ons bedingen.

9.3 De opdrachtgever zal ons volledig vrijwaren tegen aanspraken op schadevergoeding van derden die voortvloeien uit schending van intellectuele eigendomsrechten, veroorzaakt door het gebruik van ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, software, offertes en andere materialen, of door toepassing van werkwijzen die aan ons zijn verstrekt of voorgeschreven door of namens de opdrachtgever in het kader van de overeenkomst.

9.4 Als we door derden worden aangesproken, moet de opdrachtgever ons zowel binnen als buiten de rechtszaal bijstaan en onmiddellijk al het nodige doen wat van haar wordt verwacht. Als de opdrachtgever nalatig is in het nemen van adequate maatregelen, hebben we het recht om dit zelf te doen zonder voorafgaande ingebrekestelling. Alle kosten en schade die wij en derden daardoor lijden, komen volledig voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 10. Annulering

10.1 De volgende annuleringsbepalingen zijn van toepassing, tenzij anders vermeld op de website voor een specifieke dienst of product, of tenzij in een afzonderlijke overeenkomst tussen de opdrachtgever en In Petto anders is overeengekomen.

Annulering van een overeenkomst voor diensten door organisaties

10.2 Als de opdrachtgever een overeenkomst met In Petto annuleert, moet de opdrachtgever een boete betalen van 30% van de overeengekomen prijs. Dit is ongeacht het recht van In Petto om verdere schade te vorderen die het gevolg is van de annulering, zoals kosten die In Petto heeft gemaakt en gederfde winst, voor zover dit de eerder genoemde 30% overstijgt.

Annulering van Open inschrijving

10.3.1. ‘Open inschrijving’ verwijst naar elke vorm van begeleiding of ondersteuning door In Petto waar individuele opdrachtgevers/deelnemers zich voor kunnen inschrijven, zoals trainingen, informatiebijeenkomsten, webinars of teleseminars.

10.3.2. In Petto behoudt zich het recht voor om een ‘open inschrijving’ te annuleren in geval van onvoorziene omstandigheden of onvoldoende belangstelling, maar zal alternatieve data of mogelijkheden voorstellen. Bij annulering door In Petto, als er geen gebruik wordt gemaakt van alternatieven, heeft de opdrachtgever recht op restitutie van het betaalde bedrag.

10.3.3  In Petto heeft het recht om de deelname van een opdrachtgever te weigeren, met duidelijke redenen, waarbij de opdrachtgever recht heeft op volledige restitutie van het betaalde bedrag.

10.3.4 Annulering door de opdrachtgever voor een open inschrijving is kosteloos mogelijk tot 2 weken voor aanvang, tenzij anders vermeld op de website. Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van de eerste trainings- of begeleidingsdag is de opdrachtgever de volledige overeengekomen prijs verschuldigd.

10.3.5 In alle gevallen mag, na overleg met In Petto, een vervanger met dezelfde opleidingsvraag worden gestuurd.

10.3.6 Annulering moet uitsluitend per e-mail gebeuren en bevestigd worden door In Petto. De datum en het tijdstip van ontvangst van deze e-mail door In Petto gelden als het moment van annulering.

10.3.7 Als de opdrachtgever of diens vervanger niet verschijnt op de eerste dag van de training, wordt dit beschouwd als annulering. Het is dan niet mogelijk om de rest van het programma te volgen of een vervanger te sturen.

Annulering van een online programma

10.4 Bij schriftelijke annulering van het online programma binnen 14 dagen na aanmelding krijgt de opdrachtgever de volledige investering retour. Bij annulering na 14 dagen na aanmelding is de opdrachtgever de overeengekomen prijs verschuldigd.

Annulering van een coachsessie

10.5 .De cliënt begrijpt dat coachingsessies tijd reserveren die speciaal voor hen zijn. In geval van annulering of wijziging van een geplande sessie, moet de cliënt dit minstens 24 uur van tevoren schriftelijk of telefonisch aan de coach melden. Als een sessie minder dan 24 uur van tevoren wordt geannuleerd of gewijzigd door de cliënt, behoudt de coach zich het recht voor om het volledige tarief voor die sessie in rekening te brengen.

Artikel 11. Betaling

11.1 In Petto zal een factuur versturen bij aanvang van de opdracht, nadat ze de getekende opdrachtbevestiging van de opdrachtgever heeft ontvangen. Dit geldt voor alle opdrachten, tenzij anders is overeengekomen.

11.2 De opdrachtgever moet de facturen van In Petto binnen 14 dagen na de factuurdatum voldoen, tenzij anders is overeengekomen. In Petto heeft het recht om periodiek te factureren.

11.3 Als de opdrachtgever in gebreke blijft met de tijdige betaling van een factuur, raakt de opdrachtgever automatisch in verzuim. In dat geval moet de opdrachtgever een rente van 2% per maand betalen over het opeisbare bedrag, vanaf het moment van het in verzuim raken tot het moment van volledige betaling van het verschuldigde bedrag.

11.4 De opdrachtgever heeft niet het recht om het aan In Petto verschuldigde bedrag te verrekenen. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Tenzij de opdrachtgever beroep kan doen op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW), heeft de opdrachtgever ook niet het recht om de betaling van een factuur om andere redenen op te schorten.

11.5 Als de opdrachtgever in verzuim is, behoudt In Petto zich het recht voor om de werkzaamheden op te schorten of de opdracht te annuleren.

11.6 Als de opdrachtgever in gebreke blijft met de betaling of enige andere verplichting uit de overeenkomst niet nakomt, heeft In Petto het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Dit laat het recht van In Petto om schadevergoeding te vorderen onverlet.

11.7 Na een aanmaning en niet-tijdige betaling binnen de aanmaningstermijn zijn consumenten, volgens de Wet normering incassokosten (van kracht sinds 1 juli 2012), incassokosten verschuldigd aan In Petto. Niet-consumenten zijn in afwijking van genoemde wet, zonder nadere aanmaning, 15% van de hoofdsom aan incassokosten verschuldigd zodra zij in verzuim zijn, met een minimum van € 150,-.

11.8 Eventuele gerechtelijke en executiekosten zullen ook worden verhaald op de opdrachtgever. De opdrachtgever is over alle verschuldigde kosten rente verschuldigd.

Artikel 12. Intellectuele eigendom

12.1 Zonder schriftelijke toestemming van In Petto is het de opdrachtgever verboden om de door In Petto verstrekte ontwerpen, documentatie, informatie, stappenplannen, programmatuur, offertes, enzovoort (hierna aangeduid als “stukken”), aan derden over te dragen, te tonen, of op welke manier dan ook ter beschikking te stellen aan derden. Het is de opdrachtgever wel toegestaan om deze stukken te vermenigvuldigen voor eigen gebruik, voor zover dat redelijkerwijs nodig is voor de uitvoering van de opdracht.

12.2 Tenzij anders overeengekomen, blijven de auteursrechten en alle andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze stukken bij In Petto.

Artikel 13. Geheimhouding en Privacy

13.1 Beide partijen zijn verplicht om alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bronnen hebben verkregen, vertrouwelijk te behandelen. Informatie wordt als vertrouwelijk beschouwd als deze door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

13.2 De persoonlijke gegevens die In Petto via de website ontvangt, worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het aangegeven doel en In Petto houdt zich aan de toepasselijke privacywetgeving, met name de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Artikel 14. Privacy en Gegevensbescherming

14.1. In Petto verbindt zich ertoe om persoonlijke gegevens van klanten te behandelen in overeenstemming met de geldende privacywetgeving en de bepalingen van dit artikel.

14.2. In Petto verzamelt, verwerkt en bewaart persoonlijke gegevens van klanten alleen voor zover nodig voor de uitvoering van de overeenkomst en overeenkomstig het privacybeleid van In Petto.

14.3. Persoonlijke gegevens worden niet gedeeld met derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de klant, tenzij wettelijk vereist.

14.4. Klanten hebben het recht om toegang te vragen tot hun persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen door In Petto en om correcties aan te brengen indien nodig.

14.5. In Petto zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies of diefstal.

14.6. Voor meer gedetailleerde informatie over het verzamelen, verwerken en bewaren van persoonlijke gegevens, verwijzen we naar het privacybeleid van In Petto, dat beschikbaar is op Privacy Beleid ⋆ In Petto

Artikel 15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

15.1 Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met een aanbieding, een offerte en/of een overeenkomst met In Petto zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van In Petto, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. In Petto behoudt echter het recht om het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

15.2 Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.

Deze algemene voorwaarden zijn door In Petto voor het sluiten van de overeenkomst, dan wel voor het tekenen van de offerte, aan de Opdrachtgever bekend gemaakt middels een link naar deze pagina.

Pin It on Pinterest